ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

 1. Identiteit van de ondernemer

Indra Dekker, Stof-vol-lof

Maatschappelijke zetel: Eerselseweg 13, 2400 Mol

E-mailadres: info@stof-vol-lof.be

BTW-nummer: BE 0627.608.311 

 1. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 1. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Alle offertes opgesteld door de ondernemer zijn vrijblijvend. Een koopovereenkomst komt tot stand zodra een orderbevestiging aan de koper via e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de bindende kracht van de koopovereenkomst. 

 1. Het aanbod

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De belangrijkste kenmerken, toepasbaarheid van de artikelen en alle overige informatie worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen kunnen voorkomen. Typefouten in de aangeboden artikelen, evenals wijzigingen in de afgebeelde artikelen, omschrijving, voorwaarden en prijzen zijn voorbehouden. 

 1. Levering 

Bestellingen worden zo spoedig mogelijk geleverd. Van zodra het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van Stof-vol-lof is toegekomen worden de goederen verzonden via B-post naar een opgegeven adres van thuis of van het werk.

Indien je bestelling via een pakket wordt verzonden kan je dit online opvolgen en krijg je een bewijs van afgifte. Mits een toeslag van 1 euro kan je het pakket laten verzekeren tot 500 euro en wordt een handtekening gevraagd bij ontvangst.

Voor België

< 50 gr                   => 1,00 euro

50gr tot 100 gr        => 2,00 euro

100gr tot 350gr       => 3,50 euro 

350gr tot 2kg          => 5,50 euro  

2kg tot 10kg           => 6,50 euro 

 

 

Voor Nederland

< 50gr                    => 1.50 euro

50gr tot 100 gr        => 4.50 euro

100 gr tot 10kg        => 7,00 euro

 

Er is ook de mogelijkheid om goederen af te halen in CVO-EduKempen Mol, afdeling moderealisatie.

Dit kan enkel voor studenten die op dat moment ingeschreven zijn in de cursus moderealisatie op deze school in Mol. De levering daar, gebeurt op donderdagavond tijdens de schooluren op afspraak met Stof-vol-lof. Deze studenten kunnen enkel via de pagina van Facebook of via info@stof-vol-lof.be bestellen en niet via de webwinkel van Stof-vol-lof om van deze gratis dienst gebruik te kunnen maken.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Indien een artikel niet meer voorradig is, ontvangt de koper hierover een bericht. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt. De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending. 

 1. Prijzen, afnames en betalingen

De vermelde prijzen zijn exclusief verzendingskosten. Er wordt geen BTW in rekening gebracht bij de producten omdat Stof-vol-lof valt onder de bijzondere vrijstellingsregeling van kleine ondernemingen. De minimumafname van stoffen bedraagt 25cm. (Verdere afnames dienen steeds te gebeuren in een veelvoud van 25cm met een maximumafname tot 6m).

Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

De verzendkosten worden berekend bij het uitchecken op basis van het gewicht van uw bestelling. De verzending gebeurt via B-Post. Voor zover niet anders is overeengekomen, dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen de vijf dagen na het plaatsen van de bestelling. De verzending gebeurt na het ontvangen van de betaling op ons rekeningnummer. Indien de betaling na vijf (5) werkdagen niet is toegekomen op ons rekeningnummer , behoudt Stof-vol-lof zich het recht de bestelling te annuleren, zonder vergoeding naar de koper.
De betaling dient te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE20 0689 0202 5356 op naam van Stof-vol-lof.

 1. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper. 

 1. Klachten

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. 

 1. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden. 

 1. Verzakingsrecht

  In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 (artikel 47) heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de acht (8) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, is hij verplicht ons hiervan binnen deze periode op de hoogte te brengen via mail en moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Stof-vol-lof, Eerselseweg 13 te 2400 Mol (België) 

  Het retourneren van goederen is geheel voor eigen rekening en op risico van de koper. (Behalve wanneer Stof-vol-lof goederen foutief leverde. (Zie punt 5: levering.) De geretourneerde goederen dienen geen sporen van onrechtmatig gebruik, noch beschadiging te tonen. Stoffen worden pas terug genomen vanaf 50 cm. Geopende verpakkingen en opengemaakte patronen worden ook niet teruggenomen.   
 1. Bewijs

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bv. E-mail, back-up, enz) 

 1. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

KID-SNIT

het creatieve kinderfestijn

(zie rubriek kinderfeestjes)